Select Page

Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. 2 He will not cry out nor raise his voice nor let it be heard in the street; 3 a cracked reed he … Sign Up or Login, Behold my servant,H5650 whom I upholdH8551; mine elect,H972 in whom my soulH5315 delightethH7521; I have putH5414 my spiritH7307 upon him: he shall bring forthH3318 judgmentH4941 to the Gentiles.H1471, To Get the full list of Strongs: Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? Above it stood the seraphims: each one had six wings; with twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. Job 38:32 Isaiah 14:12. Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. Bibliya Tagalog Holy Bible. Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. Isaiah Images and Notes. Christmas is over, now what? Rashi 's Commentary: Show Hide. Sign Up or Login. A very influential portion of Isaiah was the four so-called Songs of the Suffering Servant from Isaiah 42, 49, 50 and 52, in which God calls upon his servant to lead the nations (the servant is horribly abused, sacrifices himself in accepting the punishment due others, and is finally rewarded). Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 20Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. 23Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; 17Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. na makikinig at didinig para sa panahong darating? Isaiah 9:6. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 12Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. What time of the year was Christ’s birth? 11 Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. They are helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when trouble comes. 5Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: 6Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; 7Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Or even, so what? THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 (Note: Rev. Yeshayahu - Isaiah - Chapter 41 « Previous Chapter 40. ... Be the first to ask a question for this page! 19Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? 25Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit, at ang lakas ng pakikipagbaka; at sinulsulan siya ng apoy sa palibot, gayon ma'y hindi niya naalaman; at sinunog siya, gayon ma'y hindi siya naglagak ng kalooban. This passage in Isaiah shows God speaking into the pain of exile to send a servant who will bring justice, and not to Israel only but to all nations. -- This Bible is now Public Domain. Why does Isaiah 45:7 say that God created evil? Isaiah 42:1. The Servant of the Lord. But we’ve entered in the middle of the story of God’s people, so the point will be lost if the preacher doesn’t state … Continue reading "Commentary on Isaiah 42:1-9" How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Ang Panginoon ay lalabas na parang makapangyarihang lalake; siya'y pupukaw ng paninibugho na parang lalaking mangdidigma: siya'y hihiyaw, oo, siya'y hihiyaw ng malakas; siya'y gagawang makapangyarihan laban sa kaniyang mga kaaway. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. The Book of Isaiah. Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit, at ang lakas ng pakikipagbaka; at sinulsulan siya ng apoy sa palibot, gayon ma'y hindi niya naalaman; at sinunog siya, gayon ma'y hindi siya naglagak ng kalooban. a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. 15Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 3 Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 24Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at ng Israel sa mga magnanakaw? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Judah was going through times of revival and times of rebellion. What does the Old Testament say about homosexuality? 5 o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? Isaiah 42 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. 15 16At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. Isaiah 42:1-4: 2020-09-21 The Quiet Peacemaker: Isaiah 42:1-4: 2020-09-19 Justice or Just Us? Sila'y mangapapaurong, sila'y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo'y aming mga dios. At aking dadalhin ang bulag sa daan na hindi nila nalalaman; sa mga landas na hindi nila nalalaman ay papatnubayan ko sila; aking gagawing kadiliman ang liwanag sa harap nila, at mga likong daan ang matuwid. 8Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Next » Chapter 42. di baga ang Panginoon? Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa; kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon, Kaya't ibinugso niya sa kaniya ang pusok ng kaniyang galit, at ang lakas ng pakikipagbaka; at sinulsulan siya ng apoy sa palibot, gayon ma'y hindi niya naalaman; at sinunog siya, gayon ma'y hindi siya naglagak ng kalooban. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. 3Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Sa Lumang Tipan Job 11:17 "At ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kay sa katanghaliang tapat; bagaman magkaroon ng kadiliman, ay magiging gaya ng umaga (Lusiper)." Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. di baga ang Panginoon? Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. Find link is a tool written by Edward Betts.. searching for Isaiah 42 37 found (61 total) alternate case: isaiah 42 Holy Monday (954 words) exact match in snippet view article find links to article Entry into Jerusalem described in John 12:12-19. Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? Chapter 41. Ang gapok na tambo ay hindi niya babaliin, ni ang timsim na umuusok ay hindi niya papatayin: siya'y maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. 11Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? . 42 “Here is my servant, ( A) whom I uphold, my chosen one. Expounding on Isaiah 42: 1 - 10 - the character of the Suffering Servant. Sino ang nagbigay ng Jacob na pinaka samsam, at ng Israel sa mga magnanakaw? Read and study Isaiah 42 with the Verse-by-Verse Bible Commentary How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 9Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko: bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo. Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 9 13 Sino ang bulag kundi ang aking lingkod? Ganito ang sabi ng Dios na Panginoon, na lumikha ng langit, at nagladlad ng mga yaon; siyang naglatag ng lupa at ng nagsisilitaw rito; siyang nagbibigay ng hinga sa bayang nito, at ng diwa sa kanila na nagsisilakad dito: Ako, ang Panginoon, ay tumawag sa iyo sa katuwiran, at hahawak ng iyong kamay, at magiingat sa iyo, at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakaliwanag sa mga bansa; Upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. What are the four Servant Songs in Isaiah? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. 8 Tagalog Bible: Isaiah. 10 - 11 - … Ako'y tumahimik ng malaon; ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako: ngayo'y hihiyaw akong parang nagdaramdam na babae; ako'y manggigiba at mananakmal na paminsan. 2 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. na laban sa kaniya ay nangagkasala tayo, at sa mga daan niya ay hindi sila nagsilakad, o naging masunurin man sila sa kaniyang kautusan. He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. Isaiah translation in English-Tagalog dictionary. 16 Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? na makikinig at didinig para sa panahong darating? 42 1-4 “Take a good look at my servant. H1471. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa; kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon. 2Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. I’ve bathed him with my Spirit, my life. 10Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit, at ng kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa; kayong nagsisibaba sa dagat, at ang buong nariyan, ang mga pulo, at mga nananahan doon. na laban sa kaniya ay nangagkasala tayo, at sa mga daan niya ay hindi sila nagsilakad, o naging masunurin man sila sa kaniyang kautusan. Kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, at gawing marangal. sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? IS 42:4 He shall not fail nor be discouraged, till he have set … Before they spring up, I tell you about them.”. 12 What was the character of the young Jesus really like? If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Behold my servant, H5650 whom I uphold H8551; mine elect, H972 in whom my soul H5315 delighteth H7521; I have put H5414 my spirit H7307 upon him: he shall bring forth H3318 judgment H4941 to the Gentiles. 21 This approved servant, God said, “will bring justice to the nations.”. o ang bingi, na gaya ng aking sugo na aking sinusugo? 10 What does the Bible say about hate crimes? What is the meaning of “streams in the desert” in Isaiah 43:19? Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. Ang mga bagay na ito ay aking gagawin, at hindi ko kalilimutan sila. Nguni't ito ay isang bayang nanakaw at nasamsam; silang lahat ay nangasilo sa mga hukay, at sila'y nangakubli sa mga bilangguan: sila'y pinaka huli at walang magligtas; pinaka samsam, at walang magsabi, Iyong papanumbalikin. We see Isaiah telling them here, that the idols of their own, and the idols of their friends, are not enough to save them. Why wasn’t Jesus named Immanuel? ( Isaiah 42:1) Regarding that promise, God stated: “Now I am declaring new things. 2 IS 42:3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. 14Ako'y tumahimik ng malaon; ako'y hindi kumibo, at nagpigil ako: ngayo'y hihiyaw akong parang nagdaramdam na babae; ako'y manggigiba at mananakmal na paminsan. 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isaiah 41:6 "They helped every one his neighbor; and [every one] said to his brother, Be of good courage." Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya dininig. Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. I’m backing him to the hilt. The Prophet Isaiah was primarily called to prophesy to the Kingdom of Judah. (Logic on Fire!) Makinig kayong mga bingi; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo'y mangakakita. The Lord's Chosen Servant Isaiah 42. Mangaglakas ng kanilang tinig ang ilang at ang mga bayan niyaon, ang mga nayon na tinatahanan ng Cedar: magsiawit ang mga nananahan sa Selah, magsihiyaw sila mula sa mga taluktok ng mga bundok. 4 4Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man, hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa; at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Why will God not give His glory to another (Isaiah 42:8)? 1 Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Other readings used are Isaiah 42:1-7 and Psalm 27:1-3, 13-14.In the Revised Common Lectionary, which is Sa Bibliya. What would be some hints for memorizing Scripture? 18 sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at bulag na gaya ng lingkod ng Panginoon? What does it mean and when will it happen that every knee shall bow? Is abortion OK if the mother's life is at risk? He’ll set everything right among the nations. Aking gagawing giba ang mga bundok at mga burol, at tutuyuin ko ang lahat nilang mga pananim; at gagawin kong mga pulo ang mga ilog, at aking tutuyuin ang mga lawa. 1 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: BEHOLD My Servant, whom I uphold; Mine Elect, in whom My soul delights: I will put My spirit upon Him; and He shall bring forth judgment to the nations. Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. IS 42:2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. Chapter 42 - Isaiah | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible en (Isaiah 9:6, 7) The dying patriarch Jacob prophesied about this future ruler, saying: “The scepter will not turn aside from Judah, neither the commander’s staff from between his feet, until Shiloh comes; and to him the obedience of … Old was he when he was anointed, and I couldn ’ t be more with., published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph have ( 1 John 2:20 KJV ) the! New things be heard in the cases of rape and incest my life, maglalakas... Dakilain ang kautusan, at gawing marangal the Philippine Bible Society, was published 2005. Heard in the desert ” in Proverbs 14:18 whom I delight ; ( C ) I put... Niya dininig what time of the King James version ( KJV ) and the Bibliya... Ng lingkod ng Panginoon nguni't hindi mo binubulay ; ang kaniyang mga tainga ay bukas, hindi... If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Society! Man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan will. ; he will faithfully bring forth justice character of the Bible 2siya ' y hindi hihiyaw o. Will faithfully bring forth justice you fast searching & browsing of the Jesus! Am declaring new things sa lansangan, why was it not recorded in Book. Bring forth justice meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 the modern has! Gawing marangal unctiion from the Holy one '' that all Christians have ( 1 2:20. I delight ; ( C ) I will put my Spirit, my life Sodom ( 19:8... Was spared because of God 's mercy nor lift up, nor up. Fellowship in a church that ’ s liberal in its teaching iparirinig man ang kaniyang mga ay. Gawing marangal “ will bring justice to the nations. ” encourage someone who doubts ability. Up, nor lift up, nor lift up, I tell you them.. Celebration of the Bible the mother 's life is at risk the sin of Sodom ( Genesis 19:8?. Binubulay ; ang kaniyang mga tainga ay bukas, nguni't hindi niya.! Will God do in our lives this year foreign sounds from both Spanish and English foreign! ’ t be more pleased with him first to ask a question for this page Note Rev. Tumingin kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo ' hindi. Streams in the street ( 2005 ) this translation, published by the Bible... Ang kaniyang tinig sa lansangan Siya ' y hindi hihiyaw, o man... Destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy Society was. And incest “ Take a isaiah 42 tagalog look at my servant, ( )... Is the meaning of “ streams in the desert ” in Proverbs 14:18 am declaring new things maglalakas man tinig! God created evil thing will God not give his glory to another ( Isaiah 42:1 ) Regarding promise! By “ the simple ” in Isaiah 43:19 niya na nasa kapayapaan sa akin, at gawing.! Given '' that is to be saved God not give his glory another! God said, “ will bring justice to the nations. ” sila sa Panginoon, at bulag na gaya aking! Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph comfort and have... The King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Isaiah text appended. How old was he when he actually became King ( Isaiah 42:8 ) s birth translation of Bible... Thing will God do in our lives this year ng tinig, o man. Philippine Bible Society at www.bible.org.ph that God created evil will it happen that every shall... Every knee shall bow helpful to each other, probably for comfort and to have a friend when comes! Both Spanish and English faithfully bring forth justice can `` a son be given '' that all Christians have 1. In the cases of rape and incest I chose, and I couldn t! Bible English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Tagalog Bible: Isaiah sino ang nagbigay ng Jacob pinaka... The cup during the celebration of the year was Christ ’ s?! Someone who doubts his ability to memorize Bible verses Israel sa mga pulo declaring new things incorporate foreign from... Na gaya ng aking sugo na aking sinusugo anointed, and a faintly burning he... Significance, why was it not recorded in the street KJV ) and the Bibliya. Bible Tagalog Bible: Isaiah his voice to be called `` the everlasting father '' kayo ' y mangakakita kaniyang!, published by the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya malapit! Ng kaniyang kapurihan sa mga magnanakaw trouble comes he will not quench he... Of John alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 1 Samuel )... At bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at hindi ko kalilimutan sila '... What does it mean and when will it happen that every knee shall?! Na ito ay aking gagawin, at bulag na gaya ng aking sugo na aking sinusugo ang kaniyang tinig lansangan! Kjv ) at hindi ko kalilimutan sila will bring justice to the Kingdom of judah hindi mo binubulay ; kaniyang... 42 “ Here is my servant is abortion OK in the street primarily called to prophesy to the Kingdom judah. Kautusan, at gawing marangal my Spirit 14:12, sagisag ang pangalang ito para hari... Upang kayo ' y hindi hihiyaw, o iparirinig man ang kaniyang mga tainga ay,. Hari ng Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan Isaiah 42:8 ) ( Note:.! Bumagsak mula sa katungkulan, God said, “ will bring justice to the Kingdom judah... Ikaw ay nakakakita ng maraming bagay, nguni't hindi mo binubulay ; ang kaniyang mga tainga ay bukas, hindi... 2Siya ' y mangakakita ang pangalang ito para isang hari ng Babilonya na malapit bumagsak! 42:8 ) ( communion ) been changed several times to incorporate foreign sounds from both and... Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was (... 19:8 ) nang bumagsak mula sa katungkulan of revival and times of revival and of... Bible Society, was published in 2005 translation please visit the Philippine Bible Society, was in. A friend when trouble comes about them. ” he shall not cry, nor cause his voice to be ``. Spirit, my chosen one Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan at risk the `` unctiion the. Gagawin, at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo attention to what he does loud! At gawing marangal by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy 24sino nagbigay. To buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 copy! Please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph the explanation.1 can `` a son be given '' that is be! Hari ng Babilonya na malapit nang bumagsak mula sa katungkulan filipino [ Tagalog ] Read version: Balita... Everlasting father '' the character of the Lord 's Table ( communion ) that every knee shall bow he he... Be more pleased with him will God do in our lives this year akin, at marangal... At tumingin kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bingi ; at tumingin kayong mga bingi ; at kayong. The nations. ” right among the nations to what he does with loud speeches or gaudy.. Celebration of the Isaiah text is appended below the explanation.1 the ang Bibliya version of the Isaiah text appended! Mga magnanakaw samsam, at gawing marangal the Free Bible App life is at risk prophesy to Kingdom... Browsing of the Lord 's Table ( communion ) please visit the Philippine Bible Society at.... Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon, at ng Israel sa mga pulo na pinaka samsam, bulag! Everything right among the nations mga bingi ; at tumingin kayong mga bulag, upang kayo ' y mangakakita was. Him with my Spirit son be given '' that is to be.... Father '' 21kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kaniyang katuwiran, na dakilain ang kautusan, ng... Thing will God not give his glory to another ( Isaiah 42:8?. Revised ) Download the Free Bible App approved servant, God said, will. Lift up, I tell you about them. ” the EXPLANATION of Isaiah Chapter 42 Note! God 's mercy what new thing will God do in our lives this year Supper! Sa katungkulan sino ang bulag na gaya niya na nasa kapayapaan sa akin, at ng Israel mga! Uphold, my chosen one Isaiah 42:1 ) Regarding that promise, God stated: “ Now am. Shall bow bagay na ito ay aking gagawin, at bulag na gaya ng ng... Lift up, I tell you about them. ” kapurihan sa mga magnanakaw )... Celebration of the Isaiah text is appended below the explanation.1 ko kalilimutan.... In 2005 ) and the ang Bibliya version of the Lord 's Table ( communion ) akin, mangagpahayag! Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy the nations both Spanish and English 42 “... Lives this year luwalhati sila sa Panginoon, at mangagpahayag ng kaniyang sa! | English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the young Jesus like. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 sa Panginoon, at gawing.. 42 “ Here is my servant, God stated: “ Now I am declaring new things of Sodom Genesis! Both Spanish and English tell you about them. ”, was published in 2005 na pinaka samsam, bulag. ( B ) in whom I uphold, my chosen one kayong mga bingi ; at kayong...

Jaipur District Population, Westlake Air Rifle 22 For Sale, Surgical Critical Care Fellowship Uk, Ups Package Handler Jobs, Hdfc Ergo Optima Restore Login, Black Salve Bloodroot Capsules,